اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۷۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۴۷۲ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۴۷۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۴۷۲ به خوانش حمید توانگر ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۴۷۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.