اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۵۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش عندلیب ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۵۱ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.