اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۳۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۴۳۷ به خوانش محدثه غلامی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۴۳۷ به خوانش محمد رحیمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۴۳۷ به خوانش احسان کریمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۳۷ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۴۳۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۴۳۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۴۳۷ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.