اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۲۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۴۲۵ به خوانش م. کریمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۴۲۵ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۴۲۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۴۲۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.