اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۲۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۴۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.