اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۱۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۲ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۴۱۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۴۱۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۱۸ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۴۱۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.