اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۰۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش عندلیب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.