اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۰۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۴۰۷ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.