اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۰۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۴۰۵ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
سعدی غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش فاطمه ستاری ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش محمود شریف پور ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.