اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۴۰۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش نازنین بازیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۴۰۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.