اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۹۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش نازنین بازیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۹۹ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.