اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۹۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۹۲ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.