اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۸۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش محمدرضا جراح زاده ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۳۸۶ به خوانش فرحناز صادقی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.