اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۸۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۳۸۰ به خوانش الهام ملک ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۸۰ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.