اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۶۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۶ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.