اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۶۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۳۶۵ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۵ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.