اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۶۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش سیاوش علی شاه پور ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۴ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.