اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۶۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۳۶۳ به خوانش مهدی سروری ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.