اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۵۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۳۵۹ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.