اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۵۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۳۵۷ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۱ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۱ ۰ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۵۷ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.