اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۵۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۳۵۶ به خوانش مهدی سروری ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۳۵۶ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.