اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۵۴ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵
غزل ۳۵۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۲ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.