اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۴۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۴۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۳۴۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۳۴۵ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۳۴۵ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۴۵ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۴۵ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.