اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۳۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل ۳۳۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل ۳۳۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل ۳۳۹ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.