اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۳۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۳۳۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۳۳۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۳۳۷ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۳۳۷ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۳۳۷ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.