اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۲۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۳۲۹ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۳۲۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل ۳۲۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل ۳۲۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.