اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۲۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۳۲۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۳۲۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۳۲۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل ۳۲۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل ۳۲۶ به خوانش مهدی سروری ۶ ۰ -۵ × ۱ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.