اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۲۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۳۲۵ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۳۲۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۳۲۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل ۳۲۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۳۲۵ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.