اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۲۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۳۲۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۳ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۳۲۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۳۲۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش کیوان عاروان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.