اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۱۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۳۱۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۳۱۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۳۱۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.