اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۳۱۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۳۱۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۳۱۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۳۱۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۳۱۱ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۱۱ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۱۱ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.