اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۹۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۹۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۲۹۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۲۹۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش تناز پیراسته ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.