اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۹۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۹۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۲۹۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۲۹۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.