اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۳ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۲۹۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۲ -۵ × ۱ ۳ ۲
غزل ۲۹۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۱ ۲ ۳
غزل ۲۹۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۱ -۵ × ۱ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۳ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۳ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۳ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۱ ۷
غزل ۲۹۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۲ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.