اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۸۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۲۸۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۲۸۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل ۲۸۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.