اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۸۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۲۸۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۲۸۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۲۸۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.