اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۸۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۸۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۲ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۲۸۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۲۸۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۲ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۲ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۲ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۲ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.