اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۷۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۷۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۲۷۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۲۷۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۹ به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۹ به خوانش تناز پیراسته ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۹ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۹ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۹ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.