اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۷۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۲۷۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل ۲۷۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل ۲۷۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش تناز پیراسته ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۷۲ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.