اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۶۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۶۸ به خوانش مهدى سرورى ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۲۶۸ به خوانش پریسا یزدانیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۲۶۸ به خوانش علیرضا قصبه‌ای ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل ۲۶۸ به خوانش ماهان نوری ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل ۲۶۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل ۲۶۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل ۲۶۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.