اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۶۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل ۲۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل ۲۶۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل ۲۶۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش تناز پیراسته ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش نازنین بازیان ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش ارغنون کریمی ۰ ۳ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.