اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۵۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۲۵۷ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۲۵۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل ۲۵۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل ۲۵۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش تناز پیراسته ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.