اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۵۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۲۵۵ به خوانش سهیل قاسمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۲۵۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۲۵۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل ۲۵۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش تناز پیراسته ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.