اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۴۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۲۴۷ به خوانش مهدی سروری ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۲۴۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۲۴۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل ۲۴۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۴۷ به خوانش تناز پیراسته ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۴۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.