اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۴۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۲۴۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۲۴۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۲۴۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.