اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۴۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۲۴۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۲۴۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۲۴۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۲۴۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۲۴۱ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.