اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۳۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل ۲۳۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل ۲۳۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل ۲۳۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.