اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۳۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۲۳۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۲۳۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۲۳۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش تناز پیراسته ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.