اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۲۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۲۲۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۲۲۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۲۲۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۸ به خوانش تناز پیراسته ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۸ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۸ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.