اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۲۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۲۲۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۲۲۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۲۲۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش تناز پیراسته ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.